Profesor Dejan Radenković rođen je u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je školske 1986/87. godine, a diplomirao je u februaru 1992. godine sa prosečnom ocenom  9.50.

Lekarski staž je tokom 1992. i 1993. godine obavio na Klinikama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stručni ispit za doktora medicine položio je 1993. godine. Specijalizirao je Opštu hirurgiju u periodu od 1993. do1998. godine, kada je položio specijalistički ispit sa odličnim uspehom.

Poslediplomske studije na grupi Urgentna hirurgija završio je 1999. odbranom  magistarskog rada na temu Hirurško lečenje infekcija bilijarnog stabla. Užu pecijalizaciju započeo je 1999. godine na grupi Urgentna hirurgija Medicinskog fakulteta u Beogradu, a završio 2003. godine odbranom teme Značaj praćenja parametara sistema hemostaze u toku hirurškog lečenja akutnog pankreatitisa. Doktorsku disertaciju na temu  Značaj ranih poremećaja sistema hemostaze kod bolesnika sa akutnim pankreatitisom odbranio je 2005. godine.

Od 1993. do 2010. godine bio je zaposlen u Centru za urgentnu hirurgiju, Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije, gde je radio kao šef jedinice intenzivne nege. Od 2010. godine zaposlen je u Klinici za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika, kao zamenik načelnika VIII odeljenja.

Za asistenta na Katedri hirurgija Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je prvi put u julu 1999. godine, a ponovo je izabran u isto zvanje 2003. i 2007. godine. Za docenta na istoj katedri je izabran 2008. godine, a za vanrednog profesora 2014.
U novembu 2014. godine izabran je i za člana Američkog koledža hirurga (American College of Surgeons – FACS).

Prof. Radenković je predsednik Srpskog pankreasnog kluba i podpredsednik Srpskog udruženja za metaboličku i barijatrijsku hirurgiju. Član je i Srpskog lekarskog društva, European Digestive Surgery, European Pancreatic Club, International Association of Pancreatology, American Pancreatic Association, kao i European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association.