Dr Jelena Kovač rođena je u Užicu, gde je završila osnovnu školu. Gimnaziju i Medicinski fakultet završila je u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1997/98. godine, a diplomirala je u maju 2004. godine sa prosečnom ocenom 9.76.
Lekarski staž je obavila tokom 2004. i 2005. godine na Klinikama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stručni ispit za doktora medicine položila je 2005. godine. U periodu od 2004.-2007. bila je zaposlena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent na Katedri za farmakologiju i toksikologiju.
Od 2007. godine zaposlena je u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije. Specijalizirala je Radiologiju u periodu od 2008. do 2012. godine, kada je položila specijalistički ispit sa odličnim uspehom.
Poslediplomske studije završila je iz Farmakologije 2007. godine odbranom magistarskog rada. Doktorsku disertaciju na temu „Procena fibroze jetre kod bolesnika sa holestatskim hepatitisima na osnovu parametara dobijenih laboratorijskim analizama, fibroskenom i magnetnom rezonancom“ odbranila je 2012. godine. Užu specijalizaciju iz Digestivne radiologije započela je 2015.godine a odbranila je 2018. godine.
Za asistenta na Katedri radiologija Medicinskog fakulteta u Beogradu izabrana je prvi put u septembru 2012. godine, a ponovo je izabrana u isto zvanje 2015. godine.
Ass. dr Jelena Kovač je bila na studijskom boravku na Odeljenju Radiologije „Hacetteppe University hospital“, Ankara, Turska, 01.08.2011.-31.08.2016. Usavršavala se iz oblasti digestivne radiologije u okviru tromesečnog studijskog boravka na odeljenju radiologije Klinike za hirurgiju Univerzitetske bolnice u Hajdelbergu, Nemačka, 02.05.2016.-31.07.2016.
Ass. dr Jelena Kovač je član Evropskog udruženja radiologa i Evropskog udruženja gastrointestinalnih radiologa. Održala je veći broj predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu. Radovi u kojima je dr Jelena Kovač autor citirani su 111 puta.